Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki
53

Rezydencje Artystyczne / Ogród Sztuk w Krynicy Zdroju

Regulamin programu

Program Rezydencje Artystyczne w Krynicy-Zdroju, zwany dalej Programem skierowany jest do artystów z Polski i zagranicy poszukujących komfortowych warunków do pracy twórczej, w tym twórców zainteresowanych współpracą z lokalną społecznością Krynicy-Zdroju i okolic. Program realizuje działania statutowe Fundacji Burza Mózgów w zakresie promocji kultury i sztuki, edukacji kulturalnej, wspierania młodych artystów oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 1. Organizator

Organizatorem Programu jest Fundacja Burza Mózgów z siedzibą w 31-104 Kraków, ul. Felicjanek 10, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539864, NIP: 6762483862, REGON: 360607737, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2. Cele Programu

Celami organizacji Programu są: 

1. Promocja kultury i sztuki, edukacji kulturalnej;
2. Wspieranie artystów w zakresie zapewniania dogodnych warunków pracy twórczej, a także inspirowania i zacieśniania współpracy z lokalną społecznością Krynicy-Zdroju i okolic, w tym środowiskami twórczymi i instytucjami kultury;
3. Promocja Krynicy-Zdrój i regionu Beskidu Sądeckiego oraz Beskidu Niskiego, upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii i kulturze oraz inspirowanie działań popularyzatorskich;
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
5. Wsparcie rozwoju instytucjonalnego Organizatora w zakresie jego działalności statutowej. 

§ 3. Zasady naboru

1. Nabór do Programu odbywa się przynajmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych i ogłaszanych publicznie Organizatora na stronie internetowej www.rezydencjeartystyczne.pl i www.burzamozgow.org
2. Zgłoszenia do Programu mogą nadsyłać indywidualni uczestnicy, tj. pełnoletnie osoby fizyczne (Kandydaci). Zgłoszenia do Programu następują drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.rezydencjeartystyczne.pl w zakładce „Aplikuj!”.
3. W jednym roku kalendarzowym przewidziane są dwa ogłoszenia naboru do programu:

 • Nabór wiosenny – dla pobytów rezydencjalnych realizowanych w okresie od kwietnia do czerwca,
 • Nabór jesienno-zimowy – dla pobytów rezydencjalnych realizowanych w okresie od września do listopada.

4. Ogłoszenia do obu naborów, o których mowa w ust. powyżej nastąpią w terminach poprzedzających okresy pobytów. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłaszania do dodatkowych naborów w ciągu roku lub rezygnacji z naboru.
5. Kandydat wskazuje preferowane terminy pobytu rezydencjalnego w ramach czasowych określonych w ust. 3., zgodnie z aktualnym naborem.
6. Maksymalny okres pobytu rezydencjalnego to 30 dni. Kandydat może wskazać jako preferowany krótszy termin pobytu, nie mniejszy jednak niż 14 dni.
7. Preferencje wskazane przez Kandydata w ust. 5-6 mają charakter informacji dla Organizatora i nie stanowią dla Organizatora zobowiązania do zapewnienia pobytu rezydencjalnego we wskazanych terminach.  W przypadku kwalifikacji Kandydata do Programu, termin pobytu rezydencjalnego potwierdzany będzie indywidualnie.
8. Zgłoszenia do Programu mogą nadsyłać Kandydaci reprezentujący następujące dziedziny twórcze:

 • Literatura;
 • Sztuki plastyczne;
 • Sztuki wizualne;
 • Film;
 • Muzyka;
 • Teatr;
 • Animacja kultury;
 • Edukacja twórcza.

9. Zgłoszenia mogą nadsyłać Kandydaci posiadający przynajmniej jedno udokumentowane dokonanie twórcze w reprezentowanej przez siebie dziedzinie:

 • Wystawa indywidualna lub udział w wystawie zbiorowej – dla przedstawicieli dziedzin wymienionych w lit. a)-b) ust. Powyżej;
 • Udokumentowany udział w realizacji filmu długometrażowego lub krótkometrażowego – dla przedstawicieli dziedziny wskazanej w lit. c);
 • Udokumentowany udział w realizacji albumu muzycznego – dla przedstawicieli dziedziny wskazanej w lit. d);
 • Autorstwo lub współautorstwo książki lub artykułu wydanego drukiem – dla przedstawicieli dziedziny wskazanej w lit. e);
 • Udokumentowany udział w realizacji sztuki teatralnej wystawionej przez teatr instytucjonalny, prywatny lub amatorski – dla przedstawicieli dziedziny wskazanej w lit. f);
 • Udokumentowany udział w realizacji projektu z zakresu animacji kultury i edukacji twórczej – dla przedstawicieli dziedziny wskazanej w lit. g).

10. Program skierowany jest zarówno do Kandydatów będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, jak i Kandydatów zagranicznych.
11. Za dodatkowe, choć nierozstrzygające kryterium uznawana jest gotowość Kandydatów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Krynicy-Zdroju i współpracy z lokalną społecznością.
12. Zgłoszenie Kandydata następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza wskazanego w ust. 4.
13. Nadsyłając zgłoszenie, Kandydat oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, iż akceptuje jego postanowienia.
14. Dokonując zgłoszenia, Kandydat oświadcza, że formularz wypełnił osobiście, a wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Kandydata postanowień zdania poprzedniego, Kandydat zostanie wykluczony z udziału w Programach, a także zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Organizator poniesie w tego tytułu.
15. Na podstawie nadesłanych kandydatur, Organizator zakwalifikuje ustaloną wcześniej i ogłoszoną w momencie otwarcia naboru liczbę Kandydatów do udziału w Programie.
16. Organizator Programów zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatur niezgodnych z przyjętymi kryteriami. Decyzja Organizatora jest nieodwołalna.
17. Dokonując zgłoszenia Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na cele związane z organizacją Programów, w szczególności z wyłonieniem uczestników Programów oraz szeroko pojętą realizacją Programów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO oraz Polityką Prywatności, określoną w § 7 poniżej. 

§ 4. Zasady rezygnacji z udziału w Programie

1. Po wyborze Kandydata (dalej wymiennie: Rezydenta), może on złożyć rezygnację z udziału w Programie do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu rezydencjalnego.
2. W przypadku rezygnacji przez Kandydata/Rezydenta z udziału w Programie w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu rezydencjalnego lub w trakcie pobytu rezydencjalnego, Organizator może zaoferować udział w Programie innemu Kandydatowi.
3. W uzasadnionych przypadkach, Organizator oraz Kandydat/Rezydent mogą umówić się na zmianę terminu udziału w Programie, zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do realizowania w uzasadnionych przypadkach Programów dla Kandydatów wybranych poza trybem konkursowym, w trybie indywidualnego zaproszenia skierowanego do osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej. Nie dotyczy to jednak Programów, na które ogłoszony został już nabór w trybie konkursowym.
5. W razie ujawnienia, po wyłonieniu Rezydenta, iż Rezydent podał fałszywe dane w formularzu zgłoszenia lub w sposób rażący sfałszował informacje dotyczące swojego profilu / kompetencji, Organizator może odstąpić od Umowy rezydencji, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, odstąpić i żądać zwrotu wszelkich poniesionych w związku z daną rezydencją kosztów. 

§ 5. Zasady organizacji pobytu rezydencjalnego

1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia rezydencji, Strony zawrą umowę rezydencji, która będzie ustalać szczegóły dotyczące pobytu konkretnego Rezydenta w ramach konkretnego Programu, w kształcie zaproponowanym przez Organizatora, zwaną dalej „Umową”. Jeżeli nie ma możliwości podpisania Umowy jednocześnie przez obie Strony, podpisany skan Umowy Strony wymienią w drodze korespondencji elektronicznej. W najkrótszym możliwym terminie po rozpoczęciu Rezydencji, wskazanym przez Organizatora, Rezydent przedłoży oryginał podpisanej Umowy.
2. Miejscem organizacji pobytu rezydencjalnego są dwa apartamenty w Willi Jagusia, położonej w Krynicy-Zdroju przy al. Tysiąclecia 26, zwane dalej Rezydencjami Artystycznymi a każdy z osobna Rezydencją Artystyczną. Każdy Rezydent, który pomyślnie przeszedł nabór do Programu otrzymuje prawo do użytkowania jednej z Rezydencji Artystycznych wskazanych przez Organizatora, a także prawo do użytkowania przestrzeni wspólnej, na którą składają się: pracownia, świetlica twórcza, ogród.
3. W skład każdej z Rezydencji Artystycznych, o których mowa w ust. 2 wchodzi: sypialnia, salon, kuchnia i łazienka. Zasady użytkowania przez Rezydentów Rezydencji Artystycznych oraz przestrzeni wspólnych, o których mowa w ust. powyżej określa odrębny regulamin, dostępny w Rezydencjach Artystycznych oraz udostępniany Rezydentom przed rozpoczęciem pobytu rezydencjalnego drogą mailową. Podpisując umowę rezydencji, o której mowa w ust. 1., Rezydent akceptuje zasady w/w regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. W ramach pobytu rezydencjalnego każdy Rezydent spędza we wskazanym w ust. powyżej miejscu czas od 14 dni do 30 dni. Organizator zobowiązuje się zapewnić Rezydentowi pobyt rezydencjalny w zależności od specyfiki Programu, oczekiwań Rezydenta i możliwości Organizatora. Długość każdego pobytu określona będzie każdorazowo w momencie ogłaszania otwartego naboru na rezydencję.
5. Rezydent zobowiązuje się do przedstawienia ewentualnych oczekiwań od Organizatora w zakresie pomocy merytorycznej i technicznej związanej z pobytem, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym przyjazdem. Organizator nie gwarantuje spełnienia zgłoszonych oczekiwań.
6. Rezydent zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie wszelkie wizy i zezwolenia niezbędne do odbycia podróży do miejsca pobytu rezydencjalnego i wykonania postanowień Umowy. Organizator dostarczy, na życzenie Rezydenta, dokumenty, którymi dysponuje, niezbędne do otrzymania wizy przez Rezydenta lub innych istotnych zezwoleń/dokumentów.
7. Rezydent zobowiązany jest zapewnić sobie na swój koszt ubezpieczenie zdrowotne, od nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej, ważne na czas podróży, a także w kraju pobytu oraz na czas trwania rezydencji.
8. W ramach wykonywania Umowy Programu rezydencji, Rezydent udzieli Organizatorowi stosownych licencji i zgód, m.in. w celu korzystania przez Organizatora z prac Rezydenta wykonanych w związku z Programem, a także nagrań z wywiadów i spotkań z wykorzystaniem wizerunku/głosu Rezydenta. 

§ 6. Pokrycie kosztów

1. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania Rezydenta w lokalu wskazanym przez Organizatora , w tym czynsz najmu, koszty administracyjne, energia elektryczna, gaz, internet bezprzewodowy, podstawowe usługi serwisu sprzątającego (z wyłączeniem m.in. usług pralniczych).
2. Rezydent zobowiązany jest do poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu do miejsca organizacji pobytu rezydencjalnego w Krynicy-Zdroju oraz powrotu do miejsca zamieszkania po zakończeniu pobytu rezydencjalnego.
3. Organizator nie zapewnia Rezydentom stypendium twórczego ani żadnej innej formy wsparcia finansowego w ramach pobytu, w tym diet. Organizator nie pokrywa kosztów ewentualnego ubezpieczenia Rezydenta, wyżywienia, kosztów lokalnego transportu, materiałów i innych kosztów pobytu niewskazanych wyraźnie w Umowie lub Regulaminie.

§ 7. Oddziaływanie siły wyższej

1. Żadna ze Stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem niniejszej umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej.
2. Siła wyższa w rozumieniu Umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umowę niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan albo nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, żałoba narodowa, epidemia, pandemia lub kwarantanna spowodowane m.in. przez wirusa SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem itp.) lub wydane przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne akty dotyczące m.in. odwołania imprez kulturalnych, w tym koncertów.
3. Strona Umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.
4. Strona Umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie (o ile jest to obiektywnie możliwe).
5. W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach siły wyższej.
6. W wypadku oddziaływania siły wyższej, w tym szczególnie w razie wprowadzanie zakazu lotów między krajem wylotu Rezydenta i Organizatora, a także w razie zamknięcia granic jednego z tych krajów uniemożliwiającego podróż Rezydenta lub wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny, Strony mogą zmienić termin udziału Rezydenta w programie, jego długość lub rozwiązać Umowę. W tych okolicznościach, Rezydent pokrywa wynikłe z sytuacji niezbędne dodatkowe koszty, na przykład za zmianę terminu lotu. 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Nadesłanie zgłoszenia do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie pytanie dotyczące Programów należy przesyłać na adres fundacja.burza.mozgow@gmail.com.
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu są przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Regulaminu strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym według siedziby Organizatora.